Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Extra esimerkkejä

Ruusukuviot – kuvioita laskukaavojen avulla

Ruusukuviot matematiikassa saadaan sin- ja cos-funktioiden avulla. Idea on laskea laskukaavojen avulla ympyrän kehäpisteitä siten, että myös ympyrän säde muuttuu cos-funktion avulla, jolloin pienet muutokset kulman arvossa muuttavat myös kuviota. Tämä muutos-kerroin on ilmaistu muuttujassa k, joka taas on kahden muuttujan n ja d suhde. Kun n:n ja d:n arvoja muutetaan liukupalkeilla, niin kuvio muuttuu jatkuvasti. Kun muutat arvoja liukupalkeilla, niin sen jälkeen kannattaa napsauttaa hiiren painiketta, niin ikkuna tyhjennetään vanhoista kuvioista ja piirtäminen alkaa alusta.

var n;     // Määritellään muuttuja n
var d;     // Määritellään muuttuja d
var laskuri=0; // Määritellään laskuri-muuttuja ja annetaan sille alkuarvo
var aSlider;  // Määritellään muuttuja aSlider
var bSlider;  // Määritellään muuttuja bSlider
function setup () {
   createCanvas(600,600);       // Määritellään ikkunan koko
   aSlider = createSlider(1, 50, 23); // Luodaan liukupalkki aSlider
   aSlider.position(10, 20);
   bSlider = createSlider(1, 50, 32); // Luodaan liukupalkki bSlider
   bSlider.position(210, 20);
   background(0);                // Tyhjennä tausta ja väritä se mustaksi
   strokeWeight(5);               // Viivan paksuus 5
   stroke(random(255),random(255),random(255)); // Asetetaan satunnainen viivan väri
}

function draw () {
   var n = aSlider.value();        // Määritellään muuttuja n ja sijoitetaan siihen arvo liukupalkista aSlider
   var d = bSlider.value();        // Määritellään muuttuja d ja sijoitetaan siihen arvo liukupalkista dSlider
   var k = n/d;              // Määritellään muuttuja k ja sijoitetaan siihen arvo laskukaavasta n/d
   laskuri++;               // Kasvatetaan laskuria yhdellä
   translate(width / 2, height / 2);   // Origo ikkunan keskelle
   var r = 250*cos(radians(k*laskuri));  // Säde r = 0...250
   var x = r*cos(radians(laskuri));    // Laske kehäpiste x
   var y = r*sin(radians(laskuri));    // Laske kehäpiste y
   if (laskuri%200==0){                // Joka 200 välein eli kun laskuri on jaollinen 200:lla
     stroke(random(255),random(255),random(255)); // Arvo uusi väri
   }
   point(x,y);              // Piirrä piste (x,y)
}
function mousePressed () {         // Kun hiiren jotain painiketta painetaan, niin
   background(0);             // Tyhjennä tausta ja väritä se mustaksi
}

Kun ajat ohjelman, niin ohjelman suoritus näyttää tältä. Muuta liukupalkkien arvoja ja napsauta hiirellä ruudussa, jolloin ikkuna tyhjenee ja piirtäminen alkaa alusta.

 

Noise-funktio

Noise-funktio on satunnais-funktio, joka voi saada arvoja väliltä 0…1. Idea on laitaa syötteenä laskurin arvoja noise-funktioon, jossa laskuri muuttuu pienin askelin, tällöin satunnainen muutos edelliseen arvoon on pieni. Oheinen esimerkki havainnolistaa asiaa.

var x = 0.0;         // Määritellään muuttuja x ja annetaan sille desimaaliluku alkuarvoksi
function setup() {
 createCanvas(600, 600);  // Ikkunan koko on 600 x 600
}

function draw() {
 background(0);       // Tyhjennetään tausta ja väritetään se mustaksi
 x = x + 0.01;       // Kasvatetaan laskuria 0.01:llä
 var d = noise(x) * width; // Määritellään muuttuja d ja sijoitetaan siihen lukuarvo, joka saadaan laskutoimituksesta 0..1*600
               // Tällöin d:n arvot vaihtelevat välillä 0...600 satunnaisesti pienin askelin
 fill(255,255-d/2.0,0);   // Muutetaan täyttöväriä muuttujan d-mukaan. Kun d on pieni, niin väri keltainen, Kun d on suuri, niin väri punainen
 ellipse(300,300,d,d);   // Piirretään ympyrä ikkunan keskelle, jossa halkaisija d voi vaihdella välillä 0..600.
}

Ohjelman suoritus näyttää nyt tältä.

Pallo seuraa hiirtä

Tehdään vielä ohjelma, jossa ympyrä seuraa hiirtä. Hiiren paikka ilmaistaan neliöllä. Jos ympyrä saa kiinni neliön, niin silloin piste-laskuri kasvaa yhdellä , jonka jälkeen arvotaan ympyrälle uusi satunnainen paikka.

var a = 300;        // Määritettään muuttuja a ja annetaan sille alkuarvo 300
var b = 300;        // Määritettään muuttuja b ja annetaan sille alkuarvo 300
laskuri = 0;        // Määritettään muuttuja laskuri ja annetaan sille alkuarvo 0
function setup() {
 createCanvas(600, 600);  // Ikkunan koko on 600x600
 textSize(50);       // Tekstin koko on 50
}

function draw() {
 background(255,255,0);  // Tyhjennetään tausta ja väritetään se keltaiseksi
 var x = mouseX      // Määritellään muuttuja x ja annetaan sille arvoksi 
              // tämän hetkinen hiiren vaakasuuntainen paikan arvo
 var y = mouseY      // Määritellään muuttuja y ja annetaan sille arvoksi 
              // tämän hetkinen hiiren pystysuuntainen paikan arvo
 if (x > a) {       // Liiku oikealle
  a++;
 }
 if (x < a) {       // Liiku vasemmalle
  a--;
 }
 if (y > b) {       // Liiku alas
  b++;
 }
 if (y < b) {       // Liiku ylös
  b--;
 }
 if ((a == x) && (b == y)) { // Jos pallon keskipiste koskettaa neliön keskipistettä
   laskuri++;        // Kasvata laskuria (= pisteet)    
   a = round(random(width)); // Arvo uusi vaakasuuntainen paikka pallolle
   b = round(random(height));// Arvo uusi pystysuuntainen paikka pallolle
 }
 fill(255,0,0);        // Aseta punainen väri
 ellipse(a,b,50,50);     // Pallo
 fill(0,0,255);        // Aseta sininen väri
 rect(x-10,y-10,20,20);    // Neliö
 fill(0);           // Aseta musta väri
 text(laskuri,50,50);     // Tulosta pisteet eli laskuri-muuttujan arvo paikkaan (50,50)
}

Ohjelma toimii seuraavasti